BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler yakın gelecekte;

1. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde araştırma-geliştirme, yazılım geliştirme, sistem ve donanım, proje mühendisi gibi farklı görevler alarak özel sektörde/kamuda çalışırlar.

2. Yenilikçi, girişimci ve vizyon sahibi bireyler olarak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal/uluslararası şirketler kurarlar.

3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitimlerine devam ederler.

1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders Kodu ve Adı: CENG101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Bu derste öğrencilere temel bilgisayar mühendisliği kavramları tanıtıcı düzeyde tanıtılacaktır. Öğrencilere hesaplamanın tarihçesi ve evrimi ve bilgi teknolojisinin toplum üzerindeki etkisi tanıtılmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: CENG111 Bilgisayar Programlama I
Kredi / AKTS: 3 2 4 5
Ders İçeriği:

Python programlama dilinde ileri seviyede ve C programlama dilline giriş seviyesinde programlama konularının yer aldığı iki dersin ilkidir. Özellikle Python programla dilinde öğretilen konular şu şekildedir. Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Yapısal programlama kavramı. Modüler programlama. Dosya işleme. Listeler ve uygulamaları.

Ders Kodu ve Adı: CENG112 Bilgisayar Programlama II
Kredi / AKTS: 3 2 4 5
Ders İçeriği:

Python programlama dilinde ileri seviyede ve C programlama dilline giriş seviyesinde programlama konularının yer aldığı iki dersin ikincisidir. İlk dersin devamı olarak Python programla dilinde yer alan konular şu şekildedir. Tuples ve uygulamaları. Dizgiler ve dizgi işleme. Sözlükler ve setler. Bu dersin ikinci kısmı olarak C programlama dilinde öğretilecek konular şu şekildedir. C programlamaya giriş.  Yapısal programlama. Program kontrol ifadeleri ve yapıları. Fonksiyonlar. Diziler ve sıralama, arama ve çok boyutlu dizilerin arasında yer aldığı uygulamalar. İşaretçiler ve uygulamaları.

Ders Kodu ve Adı: MATH114 Ayrık Matematik
Kredi / AKTS: 4 0 4 5
Ders İçeriği:

Kümeler, ilişkiler ve fonksiyonlar, veri yapıları uygulamaları ve çizge gösterilişi, kısmi sıralama kümeleri, ağaç yapışarı, cebirsel yapılar,kafesler ve Boolean cebiri, yarı gruplar, gruplar, makine dilleri ve dilbilgisine giriş, hata düzeltme kodları.

Ders Kodu ve Adı: FE102 Teknoloji ve Ar&Ge Yönetimi
Kredi / AKTS: 2 0 2 2
Ders İçeriği:

İnovasyonun tanımı ve önemi, inovasyon türleri, inovasyon stratejiler, yeni ürün geliştirme.
Girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimcilik türleri, girişimcilik stratejileri, iş modelleri, girişimcilik, ürün portföyü yönetimi.
Proje nedir ve modern proje yönetimi tanımı.
Proje süre ve maliyetini tahmin etmek, cpm metodu.
Çevre hukukunu ilgilendiren konularda genel bilgi sahibi olmak, patent ve fikri sinai haklar konusunda bilgi sahibi olmak.
Ürün geri kazanım seçenekleri: Geri dönüşüm, onarım, yenileme, yeniden üretim.

Ders Kodu ve Adı: CENG211 Nesne Tabanlı Programlama
Kredi / AKTS: 3 2 4 6
Ders İçeriği:

Nesneye Yönelik Programlama kavramlarını tanıtır. İyi biçimlenmiş programlar tasarlayabilmek için araçlar, yapılar, biçimler ve temel nesneye yönelik programlama tekniklerini sunar. Sınıflar, nesneler, metotlar, kalıtım, çok biçimlilik, hata kotarma ve şablonlar gibi kavramları işler.

Ders Kodu ve Adı: CENG212 Veritabanı Yönetim Sistemleri
Kredi / AKTS: 3 2 4 6
Ders İçeriği:

Veritabanı kavramları. Bağıntı modeli, bağıntı cebri, sorgulama. Uygulama geliştirme. Veritabanı tasarımı, normalizasyon, varlık-ilişki modeli. Eşzamanlı çalışma, hareketler, kilitler. Nesneye dayalı veritabanları, nesne/bağıntı eşleştirmesi, XML veri modeli ve sorgulama.

Ders Kodu ve Adı: CENG214 Veri Yapıları
Kredi / AKTS: 3 2 4 6
Ders İçeriği:

Veri Yapılarına Giriş: İlkel veri yapıları. Bilgilerin hafıza gösterimi. Diziler ve dizilerin bellek dağılımı. Yapılar: Yapı dizileri. Yapılar ve İşlevler. Dinamik bellek ayırma. Yığın: Soyut Veri Türü Olarak Yığın. İlkel işlemler. C’de yığının gösterimi. Infix, Postfix ve Prefix notasyonları; Post-to-Postfix dönüşümü. Özyineleme Özyinelemeli tanım. Örnekler: Faktör işlevi. Fibonacci Dizisi. Kuyruklar: Soyut Veri Türü Olarak Kuyruk. Kuyrukların C uygulaması. Bağlantılı Listeler: Bir Listeden Düğüm Ekleme ve Çıkarma. Dairesel Listeler, İkili Bağlantılı Listeler. Ağaçlar: İkili Ağaçlarda İşlemler. İkili Ağaç Gösterimleri. İkili Ağaç Geçişi. İkili ağaç oluşturma. Sıralama: Sıralama Verimliliği. Arama: Sıralı Arama. Ikili arama. İkili Arama Ağaçları.

Ders Kodu ve Adı: CENG202 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Bu ders bilgisayar organizasyonu ve mimarisine genel bir bakış sağlar. Bir bilgisayarın ana bileşenleri ve aralarındaki bağlantılar. Bilgisayar aritmetiği ve mantık. İşlemcinin iç mimarisi ve organizasyonu. Azaltılmış komut seti bilgisayarının (RISC) ve süperskalar yaklaşımların tartışılması. Paralel hesaplamaya giriş.

Ders Kodu ve Adı: CENG301 Algoritma Analizi
Kredi / AKTS: 3 2 4 5
Ders İçeriği:

Algoritmaların tanımı ve özellikleri. Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi. Hesaplama modelleri. Matematiksel Temeller: Fonksiyonların büyümesi, asimptotik gösterimler. Özyinelemeli algoritmalar ve ilişkili yineleme ilişkilerinin incelenmesi (ikame metodu, yineleme metodu, özyineleme ağaçları, ana metot). Algoritmalar için tasarım paradigmaları: Brute-Force (Kapsamlı Arama), Böl ve Fethet (Birleştirme Sıralama, İkili Arama Ağacı). Dinamik Programlama (Matris Zinciri çarpımı, LCS uzunluğu, Sırt Çantası Problemi, vb.). Açgözlü algoritmalar (Kesirli Sırt Çantası Problemi).

Ders Kodu ve Adı: CENG302 Yazılım Mühendisliği
Kredi / AKTS: 3 0 3 4
Ders İçeriği:

Yazılım geliştirme metodolojileri. Gereksinim analizi, Yazılım Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması, Kodlama, Birim, Entegrasyon ve Sistem Testi. Kalite Güvencesi ve Proje Yönetimi. Araçlar ve Standartlar.

Ders Kodu ve Adı: CENG311 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
Kredi / AKTS: 3 2 4 6
Ders İçeriği:

Bu derste, öğrencilere ağ dünyası tanıtılacak ve onlara çoğu oluşan alt alanların genel tanıtımı yapılacaktır (ağ protokolleri, LAN servisleri, WAN hizmetleri, yönlendirme, ağ programlama, ağ yönetimi, QoS, İnternet telefonu, vb.). Bu konulardan bazıları, öğrencilere ağ donanımı ve konfigürasyonuyla ilgili sağlam bir temel sağlamak için Cisco ağ laboratuarında çalışılacaktır.

Ders Kodu ve Adı: CENG313 Web Programlama
Kredi / AKTS: 3 2 4 6
Ders İçeriği:

Internet ve World Wide Web. .NET ve PHP geliştirme platformlarına genel bakış. Nesne yönelimli kavramlar C#. Veritabanları ve veri erişimi. PHP ve ASP.NET’e giriş. Gelişmiş web formları ve PHP sayfaları. Web servisleri. Tasarım konuları.

Ders Kodu ve Adı: EE331 Sinyaller ve Sistemler
Kredi / AKTS: 3 0 3 4
Ders İçeriği:

Sinyallerin sınıflandırılması, temel sinyaller, sistemlerin sınıflandırılması ve özellikleri, Doğrusal Zamanla Değişmeyen (LTI) sistemlerin zaman alanı karakterizasyonu, Sürekli Zamanlı ve Ayrık Zamanlı Fourier Serileri, Sürekli Zamanlı ve Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümleri, Doğrusal Zamanla Değişmeyen (LTI) sistemlerin Frekans alanı karakterizasyonu, Örnekleme. Laplace ve z dönüşümleri ve uygulamaları.

Ders Kodu ve Adı: CENG303 Biçimsel Diller ve Otomata
Kredi / AKTS: 3 0 3 4
Ders İçeriği:

Formal İspatlar. Sonlu makina, Düzeni ifadeler, ve her iki notasyonu bağlayan algoritmalar. Düzenli diller için Pompalama Ön Önermesi ve düzenli dillerin özellikleri. Bağlamdan bağımsız gramerler. Bağlamdan bağımsız diller için Pompalama Ön Önermesi ve bağlamdan bağımsız dillerin özellikleri. Pushdown makineler ve Turing Makineleri.

Ders Kodu ve Adı: CENG304 İşletim Sistemleri
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.

Ders Kodu ve Adı: CENG401 Programlama Dili Kavramları
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Programlama dillerinin yapısı. Kavramlar ve Paradigmalar. Değerler ve Tipler. Değişkenler ve Depolama. Bağlamalar, Kapsam ve Çalışma Zamanı Depolaması. İşlemsel Soyutlama ve Kapsülleme. Veri Soyutlama ve Kapsülleme. Tip Sistemleri. Kontrol Akışı. Fonksiyonel bir dil ve C ++ kavramları.

Ders Kodu ve Adı: CENG499 Bitirme Projesi
Kredi / AKTS: 0 8 4 5
Ders İçeriği:

Projeler, öğrencilerin bilgileri uygulama, analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve iletişim kurma becerilerini gösterecek. Bu, yaşam boyu öğrenmeyi genişletmek ve desteklemek için bir fırsattır. Öğrenciler, projelerini öğretim üyelerinin gözetiminde ve denetiminde tamamlarlar. Bu dersin sonunda öğrenciler tasarım, analiz, uygulama, test ve değerlendirme aşamalarından geçen önemli bir bütün sunmalıdır.

Ders Kodu ve Adı: CENG420 Makine Öğrenmesi
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

ÖTMÖ’ye giriş, temel bilgiler ve matematiksel kavramlar; Örüntü Tanıma temelleri; Olasılıklar ve olasılık dağılımları; Regresyon ve Sınıflandırma İçin Doğrusal Modelleri Öğrenme; hesaplamalı sinir ağları modelleri ve Çekirdek Metodları; Grafik ve Karışım Modelleri ve EM; karma ve kombine modeller; modelleme örnekleme yöntemleri

Ders Kodu ve Adı: CENG430 Bilgisayar Grafikleri
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım bileşenleri. Fourier analizi, evirme, örnekleme ve niceleme. 2B ve 3B geometrik dönüşümler. İki boyutlu görüntüleme. Üç boyutlu görüntüleme: Boru hattını görüntüleme, parametreleri görüntüleme, projeksiyonlar, dönüşümleri görüntüleme, kırpma. Görünür yüzey tespiti. Aydınlatma modellerine giriş ve yüzey oluşturma.

Ders Kodu ve Adı: CENG440 Siber Güvenlik
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Bu derste öğrencilere, kuruluşların karşılaştıkları gerçek dünya siber güvenlik zorlukları tanıtılacak ve bunları ele almak için diğer Bilgisayar Bilimleri dersleriyle kazanılan bilgi ve becerileri kullanma öğretilecektir. Bu ders aynı zamanda siber güvenliğin temel tanımlarını, siber tehditlere genel bir bakış sunar. Kriptoloji, Simetrik / asimetrik şifreleme, PKI, CA güven modeli, SSL / TLS (HTTPS, SFTP vb.). Kimlik doğrulama ve güvenli protokoller hakkında sağlam bir temel oluşturmak için bu derste şöyle konular ele alınacaktır: Mesaj doğrulama, dijital imza, dijital sertifikalar, doğrulama ve Karma İşlevler. Ders ayrıca, güvenlik işlemleri, risk yönetimi, güvenlik mühendisliği de dahil olmak üzere siber güvenlik yönetimi kavramlarını tanıtacaktır. Diğer konular: siber tehdit önleme mekanizmaları, ağ adli bilişimi ve web uygulama güvenliği.

Ders Kodu ve Adı: CENG460 Java Programlama
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Özellikle çeşitli platformlar için programlamaya uyarlanmış son derece taşınabilir nesne yönelimli bir programlama dili olan Java’ya giriş.Bu giriş niteliğinde bir programlama dersi değildir – Gerçekten “ikinci” bir dil olarak Java dilinin öğretildiği bir derstir.

Ders Kodu ve Adı: CENG462 Nümerik Analiz
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Bu derste öğrencilere matematiksel işlem kavramları ve algoritmanın sayısal hesaplamalar üzerindeki önemi tanıtılacaktır. Algoritmaların alt birimleri. Matris ve matris hesaplamaları. Doğrusal denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Eğri uydurma yöntemleri, enterpolasyon yöntemleri ve ekstrapolasyon yöntemleri. Sayısal türev yöntemleri. Sayısal entegrasyon yöntemleri. Farklılaşma denklemlerinin sayısal yöntemleri. Karmaşık sayılar.

Ders Kodu ve Adı: CENG463 Robotiğe Giriş
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Giriş, Katı hareketler. Homojen dönüşümler. Robot ileri kinematiği. Robot ters kinematik. Diferansiyel kinematik ve Jacobeans. Hareket planlama ve yörünge oluşturma. Robot dinamiği. Mobil robotlar Bağımsız eklem kontrolü. Robot sensörleri ve aktüatörler.

Ders Kodu ve Adı: CENG473 Görüntü İşleme ve Analizi
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Bu ders, görüntü işleme ve analizinde temel matematiksel kavramları, algoritmaları ve diğer yapı taşlarını tanıtır. Ders içeriği şunları içerir: görüntü algılama ve elde etme, gürültü giderme ve çapak alma gibi hem uzaysal hem de frekans alanlarında görüntü geliştirme ve restorasyon; renkli görüntü işleme; çeşitli görüntü sıkıştırma teknikleri; morfolojik Görüntü işleme, Görüntü kenarı tespiti, bölge segmentasyonu, havzalar; görüntü gösterimi ve açıklaması; ve son olarak nesne tanıma.

Ders Kodu ve Adı: CENG477 Bilgi Güvenliği
Kredi / AKTS: 3 0 3 5
Ders İçeriği:

Bu ders şifreleme ve veri bütünlüğünde sağlam bir arka plan sağlar. Ayrıca, güvenlik özelliklerini, modellerini ve tehditlerini tanıtır. Ek olarak, bazı şifreleme protokollerine genel bir bakış sunar. Ayrıca risk yönetimi ve güvenlik politikasının temel ilkeleri de ele alınmaktadır. Seçilen konular için Cisco güvenlik laboratuarı oturumları yapılacak.

2019 Müfredatı

1. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CENG101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Z 3 0 3 5
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
CENG111 Bilgisayar Programlama I Z 3 2 4 5
PHYS101 Genel Fizik I Z 3 2 4 6
MATH111 Matematik I Z 4 0 4 6
ENG101 Mesleki İngilizce I Z 3 0 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
FE101 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 0 2 0 1
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

2. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CENG112 Bilgisayar Programlama II Z 3 2 4 5
MATH114 Ayrık Matematik Z 4 0 4 5
PHYS102 Genel Fizik II Z 3 2 4 6
MATH112 Matematik II Z 4 0 4 6
ENG102 Teknik İngilizce II Z 3 0 3 4
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
FE102 Teknoloji ve ArGe Yönetimi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 23 30

3. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CENG211 Nesne Tabanlı Programlama Z 3 2 4 6
EE205 Elektrik Devre Analizi Z 3 2 4 6
MATH211 Doğrusal Cebir Z 3 0 3 5
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
FE201 Mühendislik Etiği Z 2 0 2 2
EE243 Sayısal Mantık Tasarımı Z 3 2 4 6
Serbest Seçmeli S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

4. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CENG212 Veritabanı Yönetim Sistemleri Z 3 2 4 6
MATH212 Diferansiyel Denklemler Z 3 0 3 5
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
FE202 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2 2
CENG214 Veri Yapıları Z 3 2 4 6
CENG202 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Z 3 0 3 5
BIO202 Biology Z 3 0 3 4
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

5. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CENG301 Algoritma Analizi Z 3 2 4 5
CENG303 Biçimsel Diller ve Otomata Z 3 0 3 4
CENG311 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Z 3 2 4 6
MATH331 Olasılık ve İstatistik Z 3 0 3 5
CENG313 Web Programlama Z 3 2 4 6
EE331 Sinyaller ve Sistemler Z 3 0 3 4
Yarıyıl Toplam Kredi 21 30

6. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CENG302 Yazılım Mühendisliği Z 3 0 3 4
CENG306 Yapay Zeka Z 3 0 3 5
CENG304 İşletim Sistemleri Z 3 0 3 5
CENG314 Mikroişlemciler Z 3 2 4 6
TE Teknik Seçmeli I S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli II S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 19 30

7. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
CENG499 Bitirme Projesi Z 0 8 4 5
FE401 Çok Disiplinli Entegre Proje Z 0 8 4 5
CENG401 Programlama Dili Kavramları Z 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli III S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli IV S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli V S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

8. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
FE400 İşbirlikli Mühendislik Eğitimi Z 0 8 4 30
Yarıyıl Toplam Kredi 4 30

2016-2018 Müfredatı

1. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Z 3 0 3 3
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
COME103 Bilgisayar Programlama I Z 3 2 4 6
PHYS101 Genel Fizik I Z 3 2 4 6
MATH151 Matematik I Z 4 0 4 6
ENG101 Mesleki İngilizce I Z 3 0 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 23 30

2. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME104 Bilgisayar Programlama II Z 3 2 4 6
COME108 Çoklu Ortam ve Web Teknolojileri Z 3 0 3 4
PHYS102 Genel Fizik II Z 3 2 4 6
MATH152 Matematik II Z 4 0 4 6
ENG102 Mesleki İngilizce II Z 3 0 3 4
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
TRDM100 Teknoloji ve ArGe Yönetimi Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 22 30

3. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME201 Nesne Tabanlı Programlama Z 3 2 4 6
COME205 Veri Yapıları Z 3 2 4 6
COME213 Devre Analizi Z 3 2 4 6
MATH207 Olasılık ve İstatistik Z 3 0 3 5
MATH251 Doğrusal Cebir Z 3 0 3 5
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

4. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME206 Veritabanı Yönetim Sistemleri Z 3 2 4 6
COME208 Sayısal Mantık Tasarımı Z 3 2 4 6
COME220 Algoritma Analizi Z 3 2 4 6
MATH252 Diferansiyel Denklemler Z 3 0 3 5
AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
TE Teknik Seçmeli I S 3 0 3 5
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

5. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME303 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Z 3 2 4 6
COME315 Elektronik Devreler Z 3 2 4 6
EEE371 Sinyaller ve Sistemler Z 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli II S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli III S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli I S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 19 30

6. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME306 Bilgisayar Grafikleri Z 3 2 4 6
COME308 Web Programlama Z 3 0 3 5
EEE310 Mikroişlemciler Z 3 2 4 6
TE Teknik Seçmeli IV S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli V S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli II S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 19 30

7. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME499 Bitirme Projesi Z 0 8 4 7
COME405 Yazılım Mühendisliği Z 3 0 3 5
COME407 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları Z 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli VI S 3 0 3 5
TE Teknik Seçmeli VII S 3 0 3 5
Serbest Seçmeli III S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 18 30

8. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K A
COME400 İşbirlikli Mühendislik Eğitimi Z 0 8 4 30
Yarıyıl Toplam Kredi 4 30
Course P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
AIIT201 Atatürk’s Principles and History of Revolution I  X X X X X X X X X X
AIIT202 Atatürk’s Principles and History of Revolution II X X X X X X X X X X
BIO202 Biology X X X X X X X X
CENG101 Introduction to Computer Engineering   X X X X X X X
CENG111 Computer Programming I   X X X X X X
CENG112 Computer Programming II   X X X X X X
CENG202 Computer Architecture and Organization X X X
CENG211 Object Oriented Programming X X X X X X X
CENG212 Database Management Systems  X X X X X X X
CENG214 Data Structures   X X X X X X
CENG301 Analysis of Algorithm   X X X X X X
CENG302 Software Engineering X X
CENG303 Formal Languages and Automata X X X X X X X X X
CENG304 Operating Systems X X X X X X X X X
CENG306 Artificial Intelligence X X X X X X
CENG311 Data Communications and Computer Networks X X X X X X
CENG313 Web Programming X X X X X X
CENG314 Microprocessors  X
CENG401 Programming Language Concepts X X X X X X X
CENG499 Graduation Project  X X X
EE243 Digital Logic Design X X X X X X X
EE205 Electrical Circuit Analysis X X X X X X X X
EE331 Signals and Systems
ENG101 Technical English I  X X X X X X X X X
ENG102 Technical English II    X X X X X X X X X
FE101 Social Responsibility Project X X X X X X X X X
FE102 Technology and R&D Management X X X X X X X X X
FE202 Occupation Health and Safety X X X X X X X
FE400 COOP X X X X X X X X
INT100 Introduction to University Life X X X X X X X X X
MATH111 Calculus I   X X X X X X X X
MATH112 Calculus II X X X X X X X X
MATH114 Discrete Mathematics X X X X X X X X X
MATH211 Linear Algebra  X X X X X X X X
MATH212 Differential Equations  X X X X X X X X X
MATH331 Probability and Statistics X X X X X X X X X
PHYS101 General Physics I   X X X X X X X
PHYS102 General Physics II   X X X X X X X
TÜR101 Turkish Language and Literature I  X X X X X X X X X X
TÜR102 Turkish Language and Literature II  X X X X X X X X X X
TECHNICAL ELECTIVE COURSES
CENG420 Machine Learning
CENG430 Computer Graphics X X X X X X X X
CENG440 Cyber Security X
CENG460 Java Programming X X X X X X X
CENG462 Numerical Analysis
CENG463 Introduction to Robotics
CENG473 Image Processing and Analysis
CENG477 Information Security X

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersten başarılı olmak için en az DD harf notu gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Harf Notu Katsayı
AA 4,0
BA 3,5
BB 3,0
CB 2,5
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FD 0,5
FF 0,0
NA 0,0

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl Lisans eğitimi ile birlikte toplam 5 yıl eğitim süresi vardır. Eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. 145 kredi ve 240 AKTS tamamlanarak mezun olmaya hak kazanılır. Son yarıyılda dönemlik staj (COOP) bulunmaktadır.