MÜDEK | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

MÜDEK

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş, 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

MÜDEK 17 Kasım 2006 tarihinden beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi ve 15 Haziran 2011 tarihinden beri Washington Accord (WA) imzacısıdır (üyesidir).

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler yakın gelecekte;

1. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde araştırma-geliştirme, yazılım geliştirme, sistem ve donanım, proje mühendisi gibi farklı görevler alarak özel sektörde/kamuda çalışırlar.

2. Yenilikçi, girişimci ve vizyon sahibi bireyler olarak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal/uluslararası şirketler kurarlar.

3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitimlerine devam ederler.

1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Course P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
AIIT201 Atatürk’s Principles and History of Revolution I  X X X X X X X X X X
AIIT202 Atatürk’s Principles and History of Revolution II X X X X X X X X X X
BIO202 Biology X X X X X X X X
CENG101 Introduction to Computer Engineering   X X X X X X X
CENG111 Computer Programming I   X X X X X X
CENG112 Computer Programming II   X X X X X X
CENG202 Computer Architecture and Organization X X X
CENG211 Object Oriented Programming X X X X X X X
CENG212 Database Management Systems  X X X X X X X
CENG214 Data Structures   X X X X X X
CENG301 Analysis of Algorithm   X X X X X X
CENG302 Software Engineering X X
CENG303 Formal Languages and Automata X X X X X X X X X
CENG304 Operating Systems X X X X X X X X X
CENG306 Artificial Intelligence X X X X X X
CENG311 Data Communications and Computer Networks X X X X X X
CENG313 Web Programming X X X X X X
CENG314 Microprocessors  X
CENG401 Programming Language Concepts X X X X X X X
CENG499 Graduation Project  X X X
EE243 Digital Logic Design X X X X X X X
EE205 Electrical Circuit Analysis X X X X X X X X
EE331 Signals and Systems
ENG101 Technical English I  X X X X X X X X X
ENG102 Technical English II    X X X X X X X X X
FE101 Social Responsibility Project X X X X X X X X X
FE102 Technology and R&D Management X X X X X X X X X
FE202 Occupation Health and Safety X X X X X X X
FE400 COOP X X X X X X X X
INT100 Introduction to University Life X X X X X X X X X
MATH111 Calculus I   X X X X X X X X
MATH112 Calculus II X X X X X X X X
MATH114 Discrete Mathematics X X X X X X X X X
MATH211 Linear Algebra  X X X X X X X X
MATH212 Differential Equations  X X X X X X X X X
MATH331 Probability and Statistics X X X X X X X X X
PHYS101 General Physics I   X X X X X X X
PHYS102 General Physics II   X X X X X X X
TÜR101 Turkish Language and Literature I  X X X X X X X X X X
TÜR102 Turkish Language and Literature II  X X X X X X X X X X
TECHNICAL ELECTIVE COURSES
CENG420 Machine Learning
CENG430 Computer Graphics X X X X X X X X
CENG440 Cyber Security X
CENG460 Java Programming X X X X X X X
CENG462 Numerical Analysis
CENG463 Introduction to Robotics
CENG473 Image Processing and Analysis
CENG477 Information Security X

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersten başarılı olmak için en az DD harf notu gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Harf Notu Katsayı
AA 4,0
BA 3,5
BB 3,0
CB 2,5
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FD 0,5
FF 0,0
NA 0,0

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl Lisans eğitimi ile birlikte toplam 5 yıl eğitim süresi vardır. Eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. 145 kredi ve 240 AKTS tamamlanarak mezun olmaya hak kazanılır. Son yarıyılda dönemlik staj (COOP) bulunmaktadır.